Общи условия за ползване

Общите Условия, описани в това Споразумение важат за всички потребители на Horata.org.

За да ползвате услугите, предоставени от сайта, трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия.

Споразумението има действие по отношение на уеб обекти, разположени на домейна Horata.org („сайтът“).

Споразумението урежда реда, условията на използването на услугите и материалите предлагани от сайта, наречени заедно „Услугата“, които се предлагат, от Horata.org.

Потребител е всяко лице, което използва Услугите, предоставени от сайта.

Използвайки Услугата Потребителите се съгласяват с условията на настоящото Споразумение, както при подписване на договор.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ със Споразумението, моля не използвайте Услугата. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА означава ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ и с условията по настоящото Споразумение и безусловното им приемане.

Horata.org си запазва правото да променя настоящото Споразумение, като ще предоставя информация на Потребителите за това чрез публикуване на новата версия на настоящото Споразумение.

Horata.org не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Ограничения за използване:

1.1 „Услугата” е компютърна онлайн Услуга. Тя е достъпна за Потребителите чрез персонален компютър или друго устройство за достъп на ниво домейн Horata.org с помощта на комуникационна връзка. Част от Услугите могат да включват без ограничение данни, сведения, редакционното съдържание, връзки с други уеб сайтове и друго. Horata.org може, по свое усмотрение, да прекрати или промени всеки аспект на Услугата, включително, но не само, ограничаване на времето на разположение, ограничаване на разпространение и/или обхвата на Услугата за някои платформи (т.е. компютърни видове и операционни системи) и ограничаване или прекратяване на правото всеки Потребител да използва всички или част от Услугата по всяко време и без предизвестие или отговорност.

Услугата е собственост и се управлява от Horata.org и съдържа материали, които са собственост на Horata.org и/или собственост на неговите доставчици и лицензодатели. Тези материали са защитени от законодателството (Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и други нормативни актове). Потребителите нямат право да променят, копират, възпроизвеждат, публикуват, качват, предават, показват публично, изготвят производни или сборни материали (изцяло или частично), разпространяват по никакъв начин всички или част от Услугата и/или всякакви материали от Услугата, включително, но не само код и софтуер. При спазване на настоящото споразумение, и само за период, разрешен от Horata.org, Потребителите могат да получават достъп и ползване на услуги, изтегляне на някои материали от сървър за лично ползване без право на отстраняване, преправяне, печатане, или по някакъв друг начин нарушаване Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и/или други права върху интелектуална собственост. Предоставяне на изброените права за лично ползване не водят до прехвърляне на лицензионното/авторското право върху материалите.

1.2 Забранена е всякакъв вид промяна на каквато и да било част от служебния аудио плейър, който се използва на сайта, както и промяна/повреда на използваната технология, всички цифрови механизъм за управление, устройства или други защити на съдържание или мярка за контрол на достъпа включени в служебния аудио плейър.

2.1.Потребителите нямат право да използват Услугата, включително и предоставената в нея информация, както и оборудване, мрежи и мрежови устройства (достъп до Интернет) за незаконни цели. Horata.org по свое усмотрение решава, дали информацията, предоставена или получена нарушава разпоредбите на настоящото споразумение.

2.2.Всяко копиране или цитиране на съдържание от Услугата става само и единствено с добавяне на хиперлинк водещ към първоизточника.

2.3. Мониторинг:

Horata.org няма задължение да контролира използването на услугата от страна на Потребителите.

Потребителите се съгласяват, че Horata.org с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата може да събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. По време на мониторинга, информацията може да се проверява, записва, копира и да се използва за разрешени цели в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на Horata.org, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство, както и за защита на правата и интересите на Horata.org, свързани с него предприятия, клонове, техните директори, служители, работници, когато това е свързано с изискванията на действащото законодателство; с цел спазване на настоящото споразумение или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Horata.org си запазва правото по всяко време да откаже да публикува, да промени или премахне информация или материали, изцяло или частично, ако прецени, че те представляват нарушение на настоящото споразумение.

Във връзка с използването на услугите на сайта Horata.org ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

2.4.Horata.org публикува и изпраща служебни съобщения или административни съобщения, свързани с използване на Услугата.

2.5.Потребителите се съгласяват да не възпроизвеждат, дублират, копират, продават, препродават или ползват с търговски цели, всяка част от услугата, ползване на услугата, или достъп до услугата.

3.Всяка поддръжка на услугата ще се извършва само онлайн и / или чрез имейл.

4.Horata.org може да предоставя връзки и указатели към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), да предоставя материали на трети страна в рамките на Услугата. Horata.org не носи отговорност за наличие на вируси или други вредни компоненти на тези сайтове. Horata.org не носи отговорност за съдържанието на материалите, предоставени в рамките на Услугата или в сайтове на трети страни от гледна точка на тяхната коректност.

Horata.org не носи отговорност за вреди, произтекли от или по някакъв начин свързани със съдържанието на Услугата.

5.Потребителите се съгласяват да използват Услугата по начин, който да не допуска претенции на трети лица срещу Horata.org и вреди, възникващи от или произтичащи от:

(а) всякакви материали, публикувани или по друг начин предоставени от Потребителите, които нарушават авторското право и/или други права на интелектуална собственост на трети лица; могат да бъдат квалифицирани като клевета,

(б) неспазване от Потребителите на условията на настоящото споразумение и

(с) искове, предявени от физически или юридически лица, различни от страните по това споразумение, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителите до използването на услуги, включително информацията, получена чрез услугата.

Horata.org може по свое усмотрение, да прекрати използването на услугата, да премахне всяко съобщение на Потребителите, когато е в нарушение на настоящото споразумение или нормативни актове.

Потребителите, в качеството им на родители или настойници/попечители на малолетни и непълнолетни носят отговорност за: а) използване на услугата и достъпа на малолетните и непълнолетните до услугата б) поведение на непълнолетните и малолетните в онлайн средата; в) последствия от използването на услугата от малолетни и непълнолетни.

6.Horata.org не носи отговорност за съдържанието на публикуваната на сайта реклама или материал на трети страни.

Horata.org не носи отговорност за продуктите или услугите, предлагани от рекламодателите. Всички отношения с рекламодателите, възникнали при използването на услугата е между Потребители и рекламодателите.

Разни:

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконосъобразна или неприложима, тя не засяга валидността и приложимостта на останалите условия на Споразумението. Настоящото споразумение и всички публикувани правилата за експлоатация, представляват цялото споразумение между страните по отношение на предмета на договора, и заменят всички предишни или едновременни комуникации и предложения, устни или писмени, между страните по отношение на този предмет. Отмяната на всички разпоредби или други права, предоставени по Споразумението е валидна, само ако условията са изложени в писмен документ, подписан от страната, която се отказва.

Приложим закон:

Настоящото споразумение се тълкува в съответствие с нормативните актове на Република България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение и/или услуги, се решават по предвидения в нормативните актове ред.

Въпроси:

Ако имате въпроси или оплаквания по отношение към услуги, моля изпратете имейл. Можете да се свържете с нас чрез писмо от „Контакти“, до отдел за обслужване на клиенти.

Публикуване на коментар