Проверки на НОИ установиха фрапиращи измами с пенсии

Проверки на НОИ установиха измами с пенсии
Лица, назначени в едно и също дружество, не са се познавали помежду си. Снимка: НОИ

Българи, които са подали документи за отпускане на пенсия, по време на сключването на трудовия договор и през периода, за който са подавани за тях данни за осигурителен стаж и доход, са се намирали в чужбина и не са упражнявали реално трудова дейност в съответното дружество в България.

Това са установили проверки на НОИ Варна. Част от тези хора са „наети“ като хигиенист и общ работник, а начисляваното им възнаграждение е изплащано на упълномощено лице. Това са само част от измамите със средства от бюджета на общественото осигуряване, пише в бюлетина на Националния осигурителен институт.

При друг случай са издавани документи от осигурители, в които се посочват некоректни данни за условия на труд и са предлагани неоснователно зачитане на стаж от първа или втора категория, вписвани са периоди, за които няма данни в първични документи и във ведомостите за заплати, че лицата са работили.

Констатирани са случаи, при които след установена липса на ведомости в правоприемници на осигурители, се издават удостоверения от бивши служители.

Установени са и лица, регистрирани като земеделски производители, които са извън страната и „дистанционно“ обработват земеделски земи, които в повечето случаи са „синори“ или са отдадени за обработка към земеделски кооперации. Засаждат се земеделски култури през зимата и се реализира продукция в количество, което не задоволява дори минимално потребление за двучленно семейство.

През май 2020 г., във връзка с декларирани от лице, представляващо 91 дружества по Закона за задълженията и договорите, са възложени проверки на контролните органи на ТП на НОИ - Варна на дружествата. Проверките обхващат обстоятелства за промяна на „съответното ТП на НОИ“. В хода на проверките представляващият дружествата декларира, че те имат търговски обекти в цялата страна, придобил е дружествата през март 2020 г. (по време на COVID пандемията) с намерение да внася мебели от Китай в момент, в който това е невъзможно.

При декларирането на тези обстоятелства и последвалия анализ на фактическата обстановка (обявено извънредно положение) от контролните органи са извършени допълнителни проверки и е установено, че се наемат лица през март и април 2020 г. и непосредствено след сключване на трудовите договори, лицата излизат във „временна неработоспособност“. Посетен е посоченият в документите адрес във Варна и е установено, че не се извършва дейност и няма наети лица, полагащи труд.

Така не се приема, че регионалният офис в града е „съответното ТП на НОИ“ и към момента няма основание за представяне на документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност във Варна. В резултат на извършените проверки, със споразумения от есента на 2020 г. дружествата са прекратени и не са продължили своята „дейност“, а по представените в ТП на НОИ - Варна документи не са изплатени парични обезщетения. За проверките е уведомено ЦУ на НОИ, поради възможността документите за изплащане на парични обезщетения да бъдат представени в друго „съответно“ териториално поделение. Така е предотвратена възможна злоупотреба със средства на ДОО.

Установено е, че чрез упълномощено лице, с квалифициран електронен подпис (КЕП) се подават данни за сключени трудови договори и за осигурителен стаж и доход. Представят се и документи за изплащане на парични обезщетения за наети лица. Тези действия се извършват след смъртта на едноличния собственик и управител на дружествата, като от името на починалия собственик се подписват и се разрешават отпуски, освобождават се лица.

При извършените проверки и от събраните доказателства и сведения е установено, че лицата, назначени в едно и също дружество, не се познават помежду си. Други пък не се познават дори с управителя, а трети (по предоставени от тях сведения) са се срещали с него след смъртта му.

Установено е, че лица „работят“ в транспортна фирма, без дружеството да има или ползва автомобили, няма и издадени лицензи за превозвач. Други лица са назначавани за печатари, без да има печатарски машини. Има и такива, които по документи са работили в офис като технически сътрудници, но всъщност няма нито офиси, нито техника. Реално те не са извършвали трудова дейност. за която да подлежат на осигуряване по смисъла на КСО.

С цел получаване на по-висок размер на парично обезщетение за безработица е установено, че са назначавани на длъжности лица без те да притежават необходимата квалификация (главен счетоводител, рехабилитатор, офис мениджър).

Публикуване на коментар

По-нова По-стара