Стартира национална програма „Помощ за пенсиониране”

Стартира национална програма „Помощ за пенсиониране”
Мярката цели насърчаване на участието на пазара на труда на безработни лица
над 60-годишна възраст. Снимка: Pogled.info

Изпълнение на програма „Помощ за пенсиониране“ предвижда, планът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.), информира pariteni.bg.

В Плана за 2024 г. са предвидени актуални мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование.

Мерките са групирани в съответствие с основните приоритети на действащата демографска стратегия и са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Една от тях е реализиране на Национална програма „Помощ за пенсиониране” със средства от държавния бюджет в размер на 7 749 361 лв. Мярката цели насърчаване на участието на пазара на труда на безработни лица над 60-годишна възраст. По нея се предвижда осигурена заетост на 832 лица, в т.ч. 70 нововключени.

В Националния план за действие по заетостта през 2024 г. са заделени 7 134 000 лв. от  държавния бюджет за подкрепа на безработни лица от уязвимите групи. От тях планираните средства за насърчаване заетостта на безработни лица над 55- годишна възраст е  1 184 228 лв.

Друга мярка предвижда наемане на работа на пенсионирани работници и служители от системата на ДП НКЖИ, с цел използване на техните знания, умения, потенциал и предаването им на млади служители.

В плана е записано още, че от 1 януари тази година изискуемата възраст за придобиване право на пенсия по общия ред нараства с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а необходимият осигурителен стаж се увеличава с 2 месеца и за двата пола. Възрастта за придобиване право на пенсия за  осигурителен стаж и възраст за всички останали категории лица (работещи в условията на първа и втора категория труд, учители, работещи в специалните ведомства и др.) се увеличава с два месеца, с изключение на изискуемата възраст по чл.69б, ал. 1 и 2 от КСО, която за жените се повишава с четири месеца.

От 01.07.2024 г. до 31.12.2024 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 523,04 лв. на 580,57 лв. (увеличение с 11 на сто). За 2024 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 3 400 лв. от 1 юли се вдига и размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки се увеличава от 276,64 лв. на 307,07 лв. (увеличение с 11 на сто).

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2023 г., ще се осъвременят с 11 на сто. От 01.07.2024 г. размерът на  вдовишките“ добавки по чл. 84 от КСО се увеличава от 26,5 на 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

3,3 млн. лева са предвидени за зплащане на целеви помощи за покупка на моторно превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, наем на общинско жилище на хора с увреждания. Включително изплащане на парична компенсация за пътни разходи в страната, направени от хората с увреждания с отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ от НЗОК, когато същите не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара