Как организираха от ЦИК гласуването на Хората с увреждания?

Как организираха от ЦИК гласуването на Хората с увреждания?
Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и
в избрана от него подходяща секция. Снимка: БТА


Чуйте новината

Централната избирателна комисия реши на свое заседание днес как ще се организира гласуването на хора с трайни увреждания за вота „две в едно“ – парламентарните избори и избори за представители в Европейския парламент, на 9 юни.

Районните избирателни комисии определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, се посочва в решение на комисията. Пред секцията се поставят обозначителни знаци, с цел да се отбележи нейното предназначение.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК, се посочва в решението на ЦИК.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Не по-късно от 1 юни 2024 г. Районната избирателна комисия и общинската администрация оповестяват къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, съгласно Изборния кодекс.

Срокът за подаване на заявления на хора с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия е до 25 май, се посочва в хронограмата на ЦИК за организацията на изборите на 9 юни. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място при подадени не по-малко от десет заявления от избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс. Към заявлението за гласуване в секция се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя. Когато заявителят не е представил копие от документ, се извършва проверка за установяване наличието на увреждане на избирателя по служебен път. Когато проверката не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление, следва да се поиска от заявителя да представи копие от някои от горепосочените документи.

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в определения срок, могат да заявят това при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК до 3 юни, съгласно хронограмата на ЦИК.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара