Хората с увреждания имат право на помощи при ампутация на крайник

Хората с увреждания имат право на помощи при ампутация на крайник
Снимка: PexelsЧуйте новината

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, хората с увреждания имат право на помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие (ПСПСМИ) извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Списъкът-спецификация с групирани и определени конкретни ПСПСМИ за хора с увреждания, в сила от 01.07.2022 г., е публикуван на интернет страницата на НЗОК, рубрика „Помощни средства“ -  подрубрика „Спецификации за ПСПСМИ и ремонтни дейности", секция „Списък-спецификация за ПСПСМИ и ремонтни дейности“.

В конкретния случай за отпускане на  протеза за долен крайник е необходим медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, с предписание за протеза по спецификацията на НЗОК.

Общопрактикуващият (личният)  лекар насочва лицето с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6) за преглед към лекарска комисия.

След като се издаде протокол/решение за предписване на  ПСПСМИ, задължение на ЛКК/ТЕЛК е да подаде електронно заявление към НЗОК за разглеждане на предписаните ПСПСМИ. Към протокола/решението се попълва на място заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ. То може да бъде подадено и от упълномощено лице.

Непосредствено след това експертни комисии в НЗОК/РЗОК ще разгледат електронното заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ. За съответното обстоятелство ще бъдете информирани чрез писмо на посоченият адрес за коренспонденция и по телефон. Не е необходимо да се посещава офис на РЗОК.

Издадените одобрения съдържат регистрационен номер, дата на издаване, имената и НЗОК-кодовете на заявените ПСПСМИ, които могат да се получават от всяка фирма, сключила индивидуален договор с РЗОК без териториално ограничение. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Ако става дума на какви социални помощи имате право, в случая трябва да се обърнете към компетентната институция - Министерството на труда и социалната политика (МТСП). На електронната страница на МТСП - https://www.mlsp.government.bg има  информация, както и възможност да зададете своя въпрос.

Харесайте страниците ни:
Страница във Facebook Страница в X Страница в LinkedIn

Публикуване на коментар

По-нова По-стара